Tài nguyên nước ở Việt Nam: Thách thức ngày càng lớn

Tin tức

Tài nguyên nước ở Việt Nam: Thách thức ngày càng lớn


heo đánh giá của Ngân hàng Thế gii, Vit Nam không phi là quc gia mnh v tài nguyên nước bi hơn 60% lượng nước b mt Vit Nam có ngun gc t các nước khác. Dù Chính ph Vit Nam đã có nhiu n lc nhưng khong mt na dân s Vit Nam vẫn chưa có đ nước sinh hot. Nhng vn đ ny sinh t biến đi khí hu cũng tác đng đến tài nguyên nước Vit Nam, làm gia tăng thách thc vn đã rt nghiêm trng…
 
Ô nhiễm và suy thoái

Báo cáo đánh giá ngành nướ
c Vit Nam cho thy, tng lượng nước mt hng năm ca nước ta vượt tiêu chun quc tế, nhưng không đu gia các mùa. Mùa khô Vit Nam kéo dài và khc nghit, lượng nước trong thi gian này ch bng khong 30% lượng nước ca c năm. Vào thi đim này, khong mt na trong s 16 lưu vc sông chính bị thiếu nước - bt thường hoc cc b.

V
nước ngm, Vit Nam có ngun nước cht lượng tt vi tr lượng ln nhưng nhiu nơi, nước ngm b khai thác tp trung nên đang có mc st gim nghiêm trng. Ti Hà Ni và nhiu khu vc TP H Chí Minh, mc nước ngm đã gim 30m so vi mc nước t nhiên. Tình trng khai thác quá mc cũng din ra Tây Nguyên và vùng Đồng bng sông Cu Long. Theo đánh giá ca các nhà khoa hc, mt s tng nước ngm hin nay ch còn tn ti được trong khong thi gian ngn na.

Không chỉ
suy thoái, tài nguyên nước còn ô nhim nghiêm trng do nhiu nguyên nhân. Ti Hà Ni, mi ngày thành ph thi ra khong 300.000 - 400.000m3 nước thi. Tuy nhiên, lượng nước thi này không qua x lý hoc ch được x lý sơ b trước khi x vào tuyến thoát nước chung, do đó nng đ cht ô nhim mt s đim x rt cao. TP H Chí Minh, riêng lượng nước thi công nghip x ra môi trường mi ngày là 400.000m3. Mt s ngành công nghip hóa cht, phân bón, khai thác khoáng sn có lượng nước thi ln, chứa nhiu cht đc hi được thi trc tiếp ra các sông, ao, h, kênh, rch nên đã gây ô nhim môi trường nghiêm trng.

Trên th
c tế, tính trung bình, mi người Vit Nam có th nhn 9.650m3 nước/năm trong khi mc trung bình thế gii là 7.400m3. Tuy nhiên, xét về ngun nước ni đa, Vit Nam ch đt mc trung bình kém ca thế gii vi 3.600m3/người/năm, ít hơn mc bình quân toàn cu (4.000m3/người/năm). Nếu tính theo tiêu chí ngun nước ni đa, Vit Nam thuc din quc gia thiếu nước. Điu đáng lo là, vì 63% tổng tài nguyên nước mt ca chúng ta là ngoi lai, c th lưu vc sông Hng, ngun nước ngoi lai chiếm 50% tng khi lượng nước b mt, còn lưu vc sông Cu Long, con s này là 90% nên chúng ta không th ch đng bo v, khai thác và s dng nguồn nước, đc bit là khi các quc gia thượng ngun ngày càng khai thác trit đ ngun nước này. Trung Quc đang xây dng hàng chc h cha ln trên sông Mê Kông, Thái Lan đã xây 10 h cha va và ln, Campuchia d kiến gi nước Bin H mt mc nht định đ phát trin thy li…

Bài toán an ninh nguồn nước

Theo các nhà khoa họ
c, trong thi gian ti, s gia tăng dân s và s phát trin kinh tế - xã hi s làm tăng mnh nhu cu dùng nước và tác đng mnh m đến tài nguyên nước. S gia tăng dân s so theo sự gia tăng v nhu cu nước sch cho sinh hot và nước dùng cho sn xut, đng thi tác đng ca con người đến môi trường t nhiên nói chung và tài nguyên nước nói riêng s ngày càng mnh m.

S
biến đi khí hu toàn cu đang và s tác đng không nhỏ đến tài nguyên nước. Tng lượng mưa hng năm d kiến s tăng khp mi nơi, có th tăng 10% vùng Đồng bng châu th sông Hng vào năm 2050. Trái li, trong các tháng mùa khô, nht là các vùng phía Nam, lượng mưa bình quân d kiến có th gim 20%. Mt khác, mc nước bin dâng snh hưởng ln đến Đồng bng sông Cu Long và TP H Chí Minh, nhiu vùng Đồng bng sông Hng và mt di đng bng ln ven bin. Theo nhiu ngun khác nhau, mc nước bin dâng trung bình vào năm 2100 có th lên ti 18 - 100cm hoặc hơn nếu xem xét các tác đng theo kch bn phát thi cao và tình trng tan băng ca các núi băng. Nếu không có bin pháp thích ng thì khi mc nước bin dâng 1m, 44.000km2 đt vùng thp, ch yếu Đồng bng sông Cu Long, vùng Đồng bng Bc b và ven biển Trung b s ngp chìm trong nước bin.

Khan hi
ếm và thiếu nước là mi đe da rt nghiêm trng đi vi s tn ti ca con người trong tương lai, do đó cn có các gii pháp qun lý khai thác và bo v tt tài nguyên nước. V mt qun lý, đ tránh s kém hiệu qu do chng chéo v chc năng, nhim v gia các b, ngành khác nhau, c th là B Nông nghip và Phát trin nông thôn vi B Tài nguyên và Môi trường, cn đưa tài nguyên nước v mt đơn v qun lý chung, thng nht. Bên cnh đó, cn phi cng c, bổ sung mng lưới điu tra quan trc tài nguyên nước, bao gm c nước mt, nước ngm, c v lượng và cht; tiến hành kim kê, đánh giá tài nguyên nước trong các lưu vc sông, các vùng và toàn lãnh th đ t đó xây dng chiến lược chính sách phát trin bn vững tài nguyên nước quc gia nói chung và cho các lưu vc nói riêng.

Theo Lâm Vũ - hanoimoi.com.vn

Tin liên quan

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng

Thông tin hỗ trợ